Kim jest prokurent?

Prokurent to osoba, która została upoważniona przez przedsiębiorcę do działania w jego imieniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Może to być osoba fizyczna lub prawna, a jej upoważnienie może być udzielone na podstawie umowy lub aktu notarialnego.

Zadania prokurenta

Głównym zadaniem prokurenta jest zawieranie umów w imieniu przedsiębiorcy oraz dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak np. zaciąganie zobowiązań czy też reprezentowanie przedsiębiorcy wobec osób trzecich.

Odpowiedzialność prokurenta

Prokurent jest odpowiedzialny za działania podejmowane w ramach swoich uprawnień, a także za ewentualne szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Nie ponosi odpowiedzialności za działania przedsiębiorcy, chyba że został upoważniony do ich dokonywania.

Zarobki prokurenta

Zarobki prokurenta zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, wielkość przedsiębiorstwa, a także od posiadanych przez niego kwalifikacji i doświadczenia. W przypadku prokurentów zatrudnionych na umowę o pracę, ich wynagrodzenie może być uzależnione od ilości wykonanej pracy lub też od osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników finansowych. W przypadku prokurentów działających na podstawie umowy cywilnoprawnej, ich wynagrodzenie może być ustalone w formie stałej lub też uzależnione od ilości wykonanej pracy.